Situat într-un minunat parc natural, la poalele dealului Patrana, Clubul de Aeromodele și-a deschis porțile în urmă cu 69 de ani.

Înființat în anul 1953, odată cu instituția mai sus amintita, cercul de Aeromodelism este unul dintre cele mai vechi cercuri de acest gen din România.
Cu un palmares impresionant în cei peste 60 de ani, la această activitate s-au perindat mii de elevi, cel care a fost și a creat acestea Dumitru Diaconescu – Maestru Emerit al Sportului,Cetățean de Onoare al Orașului Pucioasa,inițiator și realizator al Muzeului Aviatic și al concursului Memorial ” Henri Coandă”,cel care i-a fost în de aproape a fost profesorul Popa C-tin Tiberiu-fost director al Clubului Copiilor Pucioasa , actualmente Consilier Județean.

La PUCIOASA, în acea vreme s-au realizat adevărate premiere, lansări de rachete cu pasageri la bord (broscuțe și pisici).

Medaliile, diplomele și trofee obținute la concursurile locale naționale și republicane au fost consemnate de nenumarate ori de presa scrisă și televiziunea din acea vreme.

Organizăm cel mai longeviv concurs național de Machete de Aeronave Zburătoare clasa F4B (codul F.A.I.) Memorialul “Henri Coandă” anul acesta ajungând la a 44-a ediție, iar în ultimii ani în paralel se desfășoară la Pucioasa și Campionatul Național de Machete de Aeronave al Federației Române de Modelism.
Elevii care au participat la aceasta activitate, unii dintre ei au ajuns piloți profesioniști și mecanici de aviație, dar dacă nu toți au îmbratișat această meserie, la locurile lor de muncă cu siguranță sunt buni profesioniști prin activitățile exercitate și deprinse la acest cerc.

Clubul de aeromodelism are o pista de zbor captiv după standarde F.A.I și mini Helioport, un parc de Aeronave reale iar în anul 2000, Compania Tarom a donat elevilor o aeronava A.N.24 de pasageri  Y R – B M C), care a fost dezmembrată în 10 piese transportată și montată la loc la Pucioasa. S-a depus un efort uriaș din partea celor implicați în această operațiune și mulțumim autorităților și sponsorilor implicați.

În anul 2016, Clubul oamenilor de afaceri ROTARY Târgoviște, au reabilitat aeronava, de la exterior la interior, apoi au montat un simulator de zbor pentru elevii pasionați ai cercurilor de aeromodele – rachetomodele.

Instituția oferă un mediu favorabil pentru elevi de a se manifesta în domenii care nu se regăsesc în activitatea scolară. Aici sunt îndrumați să-și cunoască și să-și dezvolte aptitudinile în funcție de interese și motivații. Activitatea tehnico-stiințifică organizată în cadrul cercului, are drept obiectiv dezvoltarea aptitudinilor și deprinderilor de lucru, stimularea spiritului creator și inovator, mergând până la atingerea performantelor.Prin caliatatea activităților instructiv-educative extrașcolare pe care le organizează, Aeromodel Club “Henri Coandă” împreună cu Clubul Copiilor Pucioasa, este apreciată ca institutie reprezentativa la nivel Național de Ministerul Educatiei Naționale și cercetării Stiințifice.

Muzeul Aviatic și Clubul de Aeromodelism “Henri Coandă” din Pucioasa au realizat în luna decembrie 2009, o machetă a avionului Vlaicu II la 3,5 m care se află la Aeroportul Internatioanl Aurel Vlaicu – Baneasa.

Toate forurile din Aviatia Română au în birouri machete de avioane realizate manual de câtre clubul de aeromodele din Pucioasa.

Machetele copiilor au obţinut multe premii la nivel naţional. La Clubul Copiilor „Nicolae Mateescu” se află un muzeu unic în ţară şi chiar în Europa, construcţiile expuse fiind realizate în totalitate de copii.

Cercul de aeromodelism de la Pucioasa este unul dintre cele mai mari şi mai vechi din ţară. A fost înfiinţat în anul 1953, iar în cei 59 de ani de activitate a obţinut un palmares impresionant, întrucât pe aici s-au perindat mii de elevi. Anual, la Pucioasa se organizează Memorialul “Henri Coandă”, competiţie la care participă copii din toate colţurile ţării. “Aici organizăm cel mai longegiv concurs naţional de Machete de Aeronave Zburătoare clasa F4B. Au fost până acum peste 36 de ediţii ale Memorialul «Henri Coandă». În ultimii 20 de ani, în paralel la Pucioasa se desfăşoară şi Campionatul Naţional de Machete de Aeronave al Federaţiei Române de Modelism”, mărturiseşte Sandu Diaconescu, profesor de aeromodelism în cadrul Clubului Copiiilor “Nicolae Mateescu” din Pucioasa.
Contructorii de machete au ajuns piloţi

Micii aviatori din Pucioasa, se pot mândri cu numeroase diplome şi medalii obţinute la concursurile naţionale de aeromodelism, fiind printre cei mai buni din ţară. Aici, copiii trec de la amatorism la profesionism, unii dintre ei chiar au urmat o carieră în aviaţie, după ce timp de mulţi ani au fost implicaţi în activitatea cercului de aeromodelism. “Avem o fată care a obţinut de şase ori titlul naţional şi a primit titlu de maestru în aeromodelism pe viaţă. O parte dintre cei care au trecut pe aici au ajuns piloţi profesionişti şi mecanici de aviaţie”, spune profesorul de rachetomodelism Nicolae Diaconescu.

––––––––––––––––––––––––––––

Located in a beautiful natural park in the foothills Patrana, Model Aircraft Club opened its doors 60 years ago.
Founded in 1953 with the above mentioned institution, Aeromodelism circle is one of the oldest quarters of its kind in Romania.
With an impressive record in over 60 years, this activity there have been thousands of students, who were and created these Dumitru Diaconescu – Honored Master of Sports, Honorary Citizen of the City Smelly, initiator and creator of the Museum Memorial and aviation competition „Henri Coanda”, who was in close was Professor Constantin Tiberiu Popa, former director of the Children’s Club Smelly.
At PUCIOASA at that time were made true premieres, launches rocket with passengers on board (frogs and cats).
Medals, diplomas and trophies obtained at local and national Republican contests were recorded countless times by the press and television of that time.
We organize the longest national contest Machete Aircraft Flying Class F4b code (FAI) Memorial „Henri Coanda” this year reaching the 44 edition, and in recent years in parallel held in Smelly and National Championship Machete Aircraft’s Romanian Federation of Model Shipbuilding.
Students who participated in this activity, some of them reached professional pilots and aviation mechanics, but if not all embraced this profession, to their jobs certainly are good professionals through activities exercised and honed this circle.
Plane modeling club has a captive flight track after FAI standards and mini heliport, a real aircraft fleet and in 2000 donated TAROM passengers students an AN24 aircraft YR – BMC), which was dismantled into 10 pieces and transported Smelly mounted in place. There has been a huge effort from those involved in this operation and we thank the authorities and sponsors involved.
The institution provides an environment for students to express themselves in areas which are not in school activities. Here are advised to know and develop skills based on interests and motivations. Scientific and technical activity organized within the circle, aims to develop skills and work habits, stimulating creative and innovative spirit, going up to the performantelor.Prin impression quality extracurricular educational activities they organize, model airplane club „Henri Coanda” together Smelly with Children’s Club is regarded as nationally representative institution of the Ministry of National Education and Scientific research.
Aviation Museum and Club Aeromodelism „Henri Coanda” Smelly conducted in December 2009, a mock airplane Vlaicu II 3.5 m which is ABROAD Airport Aurel Vlaicu – Baneasa.
All bodies of Romanian Aviation offices have model airplanes handmade by the model airplane club Smelly.
The models children have received many awards at national level. Children’s Club „Nicolae Mateescu” is a unique museum in the country and even in Europe, being exposed constructions made entirely of children.
Circle of plane modeling from Smelly is one of the largest and oldest in the country. It was founded in 1953 and in the 59 years of operation has achieved an impressive record, whereas here there have been thousands of students. Annually, the Memorial is organized Smelly „Henri Coanda” competition involving children from all over the country. „Here we organize the national contest Machete longegiv Aircraft Flying F4b class. There were far more than 36 editions of the Memorial „Henri Coanda”. In the past 20 years, while the Smelly takes place National Championship Machete and the Romanian Federation of Aircraft Modeling, „says Sandu Diaconescu plane modeling teacher in the Children’s Club” Nicolae Mateescu „of Smelly.
Contructorii mock arrived pilots
Smelly pilots of small, can be proud of many diplomas and medals at national competitions plane modeling, being among the best in the country. Here, children move from amateurism to professionalism, some of them have pursued a career in aviation, having for many years been engaged in the business circle of plane modeling. „We have a girl who won the national title six times and received the title of master plane modeling life. Some of those who have been here have reached professional pilots and aviation mechanics, „says Professor Nicolae Diaconescu rocket models.


Situé dans un magnifique parc naturel, au pied de la colline de Patrana, le club Aeromodel a ouvert ses portes il y a 60 ans. Fondé en 1953 avec l’institution susmentionnée, le cercle de l’aéromodélisme est l’un des plus anciens du genre en Roumanie. Dumitru Diaconescu – Emérite du sport, citoyen d’honneur de la ville de Pucioasa, initiateur et développeur du musée, a reçu une formation impressionnante depuis plus de 60 ans dans cette activité. Aviation et le mémorial Henri Coanda, celui qui était proche du professeur Popa C-tin Tiberiu, ancien directeur du club pour enfants Pucioasa. À l’époque de PUCIOASA, il y avait de véritables premières, des lancements de missiles avec des passagers à bord (broches et chats). Les médailles, diplômes et trophées obtenus lors de compétitions nationales et républicaines ont été enregistrés à de nombreuses reprises par la presse écrite et la télévision à cette époque. Nous tenons la plus ancienne des machettes nationales de la classe F4B (Code FAI). Le mémorial „Henri Coanda” arrive cette année à son édition XXXX. Ces dernières années, il a eu lieu en parallèle à Pucioasa et au championnat national de la machette de l’aéronef De la Fédération Roumaine de Modelisme. Certains des étudiants qui ont participé à cette activité sont devenus des pilotes d’aviation professionnels et mécaniques, mais si tous n’ont pas embrassé cet emploi, leur lieu de travail est certainement de bons professionnels grâce aux activités exercées et formées dans ce cercle. Le Aeromodeling Club dispose d’une trajectoire de vol captivante conforme aux normes FAI et mini-hélioport, d’une véritable flotte d’aéronefs. En 2000, la société Tarom a fait don à ses étudiants d’un avion AN24 (YR – BMC), qui a été démonté en 10 pièces transportées et monté à Pucioasa. Les personnes impliquées dans cette opération ont déployé des efforts considérables et nous remercions les autorités et les sponsors impliqués. L’institution fournit un environnement favorable pour que les étudiants se manifestent dans des domaines qui ne sont pas présents dans les activités scolaires. Ici, il leur est conseillé de connaître et de développer leurs compétences en fonction de leurs intérêts et motivations. L’activité technico-scientifique organisée au sein du cercle vise à développer les compétences et les aptitudes au travail, à stimuler la créativité et l’innovation, à aller de l’avant à la réalisation des objectifs. Par la qualité des activités d’enseignement et de formation extra-scolaires organisées par le club Aeromodel „Henri Coanda” avec le Club des enfants Pucioasa, est apprécié en tant qu’institution représentative au niveau national par le Ministère de l’éducation nationale et de la recherche scientifique. Le musée de la Force aérienne et le club aéromodélisme „Henri Coanda” de Pucioasa ont réalisé une maquette d’avion Vlaicu II à 3,5 m en décembre 2009 à l’aéroport international Aurel Vlaicu – Baneasa. Tous les forums de l’aviation roumaine ont dans les bureaux des modèles d’avion construits par le club des avions de Pucioasa. Les modèles pour enfants ont reçu de nombreux prix nationaux. Au club pour enfants „Nicolae Mateescu”, il existe un musée unique dans le pays et même en Europe, les bâtiments exposés étant entièrement réalisés par des enfants. Le cercle aéronautique de Pucioasa est l’un des plus grands et des plus anciens du pays. Il a été fondé en 1953 et en 59 ans d’activité, il a réalisé un record impressionnant, vu la visite de milliers d’étudiants. Chaque année, le mémorial „Henri Coanda” est organisé à Pucioasa, un concours auquel participent des enfants de tous les coins du pays. „Nous organisons ici le concours national de machettes de bateau-volant F4B le plus long-courrier. Il y a eu plus de 36 éditions du mémorial Henri Coanda. Au cours des 20 dernières années, parallèlement à Pucioasa, le championnat national de modélisation de la Fédération roumaine de modélisation, „confesse Sandu Diaconescu, enseignant en aéromodélisme au club pour enfants” Nicolae Mateescu „de Pucioasa. Les modélistes ont fait des pilotes Les petits aviateurs de Pucioasa peuvent se vanter de nombreux diplômes et médailles lors de compétitions nationales d’aéromodélisme, étant parmi les meilleurs du pays. Ici, les enfants vont d’amateurs à professionnels et certains d’entre eux ont même suivi une carrière dans l’aviation après de nombreuses années d’implication dans le milieu aéronautique. „Nous avons une fille qui a remporté six fois le titre national et a été récompensée du titre de maître en modélisation aérodynamique à vie. Certains de ceux qui sont passés ici sont devenus des pilotes d’aviation professionnels et mécaniques „, explique Nicolae Diaconescu, professeur de rachetomodélisme.

Muzeu aviatic unic în Europa

În incinta clubului se află Muzeul Aviatic “Cosmonaut Dumitru Dorin Prunariu”, unic în ţară şi în Europa prin faptul că machetele sunt realizate în totalitate de elevi. Muzeul a fost inaugurat în 1977, la care au asistat generali şi ofiţeri din comandamentul aviaţiei civile şi militare. Acesta cuprinde peste 300 de machete statice şi zburătoare.
Prin muncă multă, pasiune şi dăruire, dâmboviţenii au reuşit să devină cunoscuţi peste hotare, în lumea aeromodelismului, machetele realizate de aceştia fiind expuse la Primăria din Montesson (Franţa), Biblioteca Română de la New York sau Aspen (Austria). “Cei de la Clubul Copiilor sunt cei mai buni din ţară la aeromodelism.


Unique aviation museum in Europe

The Aviation Museum is the club „Cosmonaut Dumitru Dorin Prunariu” unique in the country and in Europe by the fact that the models are made entirely by students. The museum was inaugurated in 1977, attended by generals and officers of civil aviation and military headquarters. It includes over 300 layouts static and flying.
Through hard work, passion and dedication, dâmboviţenii managed to become known abroad, Aeromodelism world, models made by them being exposed to the Hall of Montesson (France), Romanian Library in New York or Aspen (Austria). „The Children’s Club are the best in the country the plane modeling.


Musée de l’aviation unique en Europe

Le club abrite le musée de l’aviation „Cosmonaut Dumitru Dorin Prunariu”, unique dans le pays et en Europe, du fait que les machettes sont entièrement fabriquées par des étudiants. Le musée a été inauguré en 1977 avec l’aide de généraux et d’officiers de l’aviation civile et militaire. Il comprend plus de 300 modèles statiques et volants.
Grâce à beaucoup de travail, de passion et de dévouement, les Dambovites ont réussi à se faire connaître à l’étranger dans le monde de l’aéromodélisme, leurs modèles étant exposés à la mairie de Montesson (France), à la bibliothèque roumaine à New York ou à Aspen (Autriche). „Le club pour enfants est le meilleur du pays pour l’aéromodélisme.

This Post Has 3 Comments

  1. Cum as putea sa gasesc cuvintele potrivite ca sa pot sa multumesc celor de la http://www.radiomodele.ro ca au facut site-ul pentru cei de la clubul copiilor pucioasa akm toti vor afla cine sunt cei de la PUCIOASA……….. MULTUMIRI, MULTE FELICITARI SI NU IN ULTIMUL RAND SUCCES IN CONTINUARE

  2. ce pret are o macieta avioane tarom blu air

  3. Pretul pleaca in functie de anvergura.Va rog sunati-ma sa va explic.0721136809
    Luni – vineri 9.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00

    Merci.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Close Menu