TRAIAN VUIA

AUREL VLAICU

HENRI COANDĂ

DUMITRU DORIN PRUNARIU

Zborul unui român în spațiul cosmic

Să ne reamintim cu drag că:

La 14 mai 1981, Dumitru Prunariu, a devenit primul şi singurul român care a zburat vreodată în spaţiul cosmic. A participat la misiunea Soiuz 40, din cadrul programului spaţial „Intercosmos” şi a petrecut în spaţiu 7 zile, 20 de ore şi 42 de minute.

Cosmonautul Dumitru-Dorin Prunariu este primul român care a zburat în Cosmos. Prin participarea sa la misiunea româno-rusă Soyuz 40, din perioada 14-22 mai 1981, el a deschis calea tradițiilor de contributie a românilor la zborul omului printre stele, la explorarea Universului și apropierea de Dumnezeu.
Misiunea Soyuz 40 a constituit pentru Romania un moment de importanță epocală, incluzand-o în cercul select al statelor participante la complexul proces de cunoaștere a Universului.

La momentul zborului, Dumitru-Dorin Prunariu, a fost cel de-al 103-lea cosmonaut al lumii. În prezent, numarul acestora a crescut la peste 450.
Cu toate ca expediția în spatiul cosmic a fost de scurtă durată, aceasta a presupus un parcurs circumterestru de 5.260.000 de kilometri.
Puțini sunt aceia care știu că la examenul pentru programul de zboruri cosmice s-au prezentat peste 150 de candidați, majoritatea dintre aceștia fiind piloti de avioane supersonice și ingineri. În final, au fost declarati admiși doar doi, Dumitru-Dorin Prunariu și Mitica Dediu.
Dintre cei doi cosmonauti români, numai unul avea să zboare în cosmos. Într-adevar, la 13 mai 1981, norocul i-a suras de aceasta data cosmonautului Dumitru-Dorin Prunariu, care a fost nominalizat pentru misiunea din cosmos. Comandant de echipaj a fost numit cosmonautul sovietic colonel Leonid Popov.
A urmat o perioada de pregatire intensa a celor doi ofiteri la Centrul de Pregatire a Cosmonautilor „Iuri Gagarin” din Zviozdnii Gorodok, în apropierea Moscovei. Au stat în URSS, cu tot cu familii, vreme de aproape cinci ani de zile.
Curios este faptul ca lui Dediu, conducerea țării de atunci, pe ultima sută de metri, i-a schimbat numele din Mitica în Dumitru, iar Prunariu a fost obligat să se semneze cu un singur prenume, Dumitru, iar astazi, de cosmonautul Dumitru Dediu nu se aminteste mai deloc.
Pentru izbanda sa, cosmonautul Dumitru-Dorin Prunariu a primit decorația de erou al RSR și decorația de erou al URSS. De asemenea, a primit titlul de cetățean de onoare al orașelor Brasov, Medias și Cluj-Napoca.
Predestinat sau nu pentru zborul cosmic, astazi, gl. It. av. dr. Dumitru-Dorin Prunariu își aminteste, cu placere, că la gradiniță a făcut un desen cu un satelit deasupra casei bunicilor, apoi, în clasele primare, a proiectat și asamblat un avion pe masa din bucătărie.
Așadar, putem afirma despre cosmonauși că se numară printre acei fericiți care au înțeles ca Dumnezeu este mai aproape de suflet, decât de bolta cereasca și credem că l-a și găsit, aici pe pământ.
Din păcate, Iuri Gagarin, la revenirea din misiunea executată în Cosmos a ținut o conferință de presă, în care a prezentat elementele misiunii sale și a ținut să precizeze: „Eu nu l-am întâlnit pe Dumnezeu în Cosmos!”
Un preot, care era prezent în sală, nu s-a putut abține să nu-i dea replica: „De ce a fost necesar să urci în Univers, in căutarea lui Dumnezeu, de vreme ce nu l-ai gasit pe Pământ?”
Dumitru Dorin Prunariu (n. 27 septembrie 1952, Orașul Stalin, România) . Este de profesie inginer aeronautic. A fost pe rând ofițer inginer în cadrul Comandamentului Aviației Militare, șef al Aviației civile române, președinte al Agenției Spațiale Române, ambasador al României în Federația Rusă, președinte al Comitetului ONU pentru Explorarea Pasnica a Spatiului Extra-atmosferic (UN COPUOS), președinte al Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic (ASE), vice-președinte al Comitetului de Relatii Internationale al Agentiei Spatiale Europene (ESA). În prezent are gradul de general-locotenent în rezervă.

Din anul 2000, este Cetățean de onoare al Orașului Pucioasa și Muzeul Aviatic Aripi Românești și-a schimbat numele, cu cel al primului cosmonaut Român.

Este președinte onorific din anul 1983, când participă la Concursul de Aeromodele pentru Copii, Memorial Henri Coandă.

Suntem singurii din România care avem medalie și insignă gravată cu chipul lui DDP.
Flight of a Romanian in outer space Let us remind ourselves that: On May 14, 1981, Dumitru Prunariu became the first and only Romanian to have ever flown to outer space. He participated in the Soiuz 40 mission of the space program „Intercosmos” and spent space in 7 days, 20 hours and 42 minutes. Cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu is the first Romanian to fly in the Cosmos. By participating in the Romanian-Russian mission Soyuz 40, from May 14-22, 1981, he opened the way for Romanians’ contribution to man’s flight among the stars, the exploration of the universe and the closeness to God. The Soyuz 40 Mission constituted for Romania a moment of epochal importance, including it in the select circle of the states participating in the complex process of knowledge of the Universe. At the time of the flight, Dumitru-Dorin Prunariu, was the 103rd cosmonaut of the world. At present, their number has grown to over 450. Although the expedition to space was short-lived, it assumed a circumnavigated 5,260,000 kilometers. Few are those who know that more than 150 candidates have been screened for the cosmic flight program, most of them superiors and engineers. In the end, only two were admitted, Dumitru-Dorin Prunariu and Mitica Dediu. Of the two Romanian cosmonauts, only one was flying in the cosmos. Indeed, on May 13, 1981, he was fortunate to have the cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu, who was nominated for the mission in the cosmos. The crew commander was named Soviet colonel Leonid Popov. There followed a period of intense training of the two officers at the „Iuri Gagarin” cosmonaut training center in Gorodok Zviozdnii, near Moscow. They stayed in the USSR, with families, for almost five years. Curious is the fact that Dediu, the country’s leadership of the last hundred meters, changed his name from Mitica to Dumitru, and Prunariu was forced to sign with only one name, Dumitru, and today cosmonaut Dumitru Dediu does not it does not recall at all. For his victory, cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu received the hero decoration of RSR and the hero decoration of the USSR. He also received the title of honorary citizen of Brasov, Medias and Cluj-Napoca. Predestined or not for the cosmic flight today, gl. It. av. Dr. Dumitru-Dorin Prunariu remembers with pleasure that at the garden he made a drawing with a satellite above the grandparents’ house, then, in the primary classes, he designed and assembled an airplane on the kitchen table. So we can say about the cosmonauts that they are among those happy who have understood that God is closer to the soul than to the heavenly vault and we believe he found it here on earth. Unfortunately, Yuri Gagarin, when returning from his mission in Cosmos, held a press conference in which he presented the elements of his mission and stated: „I have not met God in the Cosmos!” A priest who was present in the room could not refrain from replying: „Why did you need to climb into the Universe, looking for God, since you did not find it on Earth?” Dumitru Dorin Prunariu (born September 27, 1952, Stalin, Romania). He is an aeronautical engineer. He was also an engineer officer in the Military Aviation Command, Head of Romanian Civil Aviation, President of the Romanian Space Agency, Ambassador of Romania to the Russian Federation, Chairman of the UN Committee on the Exploration of the Extra-Atmospheric Space (UN COPUOS), President of the Of the Cosmic Space Explorers Association (ASE), Vice-Chairman of the European Space Agency’s International Relations Committee (ESA). He is currently in lieu of lieutenant general. Since 2000 he has been the honorary citizen of Pucioasa City and the Romanian Winged Aviation Museum has changed his name to that of the first Romanian cosmonaut. He is an honorary president since 1983, when he participates in the Aeromodels for Children Competition, Memorial Henri Coanda. We are the only ones in Romania that have a medal and a badge engraved with the face of DDP.
–––––––––––––––––––––––––––––––––-
Полет румына в космос Напомним, что: 14 мая 1981 года Думитру Прунариу стал первым и единственным румыном, который когда-либо летал в космос. Он участвовал в миссии «Союз 40» космической программы «Интеркосмос» и провел пространство за 7 дней, 20 часов и 42 минуты. Космонавт Думитру-Дорин Прунариу – первый румынец, летающий в Космосе. Участвуя в румыно-российской миссии «Союз 40» с 14 по 22 мая 1981 года, он открыл путь для вклада румын в бегство людей среди звезд, исследование Вселенной и близость к Богу. Миссия «Союз-40» была создана для Румынии в момент эпохального значения, в том числе в избранном круге государств, участвующих в сложном процессе познания Вселенной. Во время полета Думитру-Дорин Прунариу был 103-м космонавтом мира. В настоящее время их число выросло более чем до 450 человек. Хотя экспедиция в космос была недолговечной, она приняла кругосветное 5 260 000 километров. Мало кто из тех, кто знает, что более 150 кандидатов были отобраны для программы космических полетов, большинство из которых – начальники и инженеры. В итоге были допущены только двое, Думитру-Дорин Прунариу и Митика Дедиу. Из двух румынских космонавтов только один летал в космосе. Действительно, 13 мая 1981 года ему посчастливилось иметь космонавта Думитру-Дорина Прунариу, который был номинирован на миссию в космосе. Командиром экипажа был назначен советский полковник Леонид Попов. Последовал интенсивный тренинг двух офицеров в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в подмосковном Городокском Звёзднии. Они пробыли в СССР с семьями почти пять лет. Dediu Любопытно, в администрации страны, в последнюю минуту, изменил свое название от мифического Думитру и Принариу был вынужден подписать одно имя, Думитру и сегодня, космонавт Думитру Dediu не он вообще не помнит. За свою победу космонавт Думитру-Дорин Прунариу получил награду героя РССР и награду героя СССР. Он также получил звание почетного гражданина Брашова, Медиаса и Клуж-Напоки. Предопределенный или нет для космического полета сегодня, гл. Это. пр. Д-р Думитру-Дорин Прунариу с удовольствием вспоминает, что в саду он сделал рисунок со спутником над домом бабушки и дедушки, затем в начальных классах он разработал и собрал самолет на кухонном столе. Поэтому мы можем сказать о космонавтах, что они среди тех счастливых, кто понял, что Бог ближе к душе, чем к небесному своду, и мы считаем, что он нашел его здесь на земле. К сожалению, Юрий Гагарин, вернувшись из своей миссии в Космосе, провел пресс-конференцию, на которой он представил элементы своей миссии и заявил: «Я не встречал Бога в Космосе!» Священник, присутствовавший в комнате, не мог воздержаться от ответа: «Зачем вам нужно лезть во Вселенную, ища Бога, так как вы не нашли ее на Земле?» Думитру Дорин Прунариу (родился 27 сентября 1952 года, Сталин, Румыния). Он авиационный инженер. Это было время офицер инженер ВВС командования, начальник гражданской авиации Румынии, президент Румынского космического агентства, посол Румынии в Российской Федерации, председатель Комитета ООН по исследованию и использованию космического пространства (КОПУОС ООН), председатель Из Ассоциации космических исследователей космоса (ASE), заместителя председателя Комитета международных отношений Европейского космического агентства (ЕКА). В настоящее время он вместо генерал-лейтенанта. С 2000 года он является почетным гражданином города Пусиоаса, а румынский музей авиации крыла изменил свое имя на имя первого румынского космонавта. Он является почетным президентом с 1983 года, когда он участвует в конкурсе «Аэромодели для детей», «Мемориал» Анри Коанды. Мы единственные в Румынии, у которых есть медаль и значок, выгравированный лицом DDP.

MACHETELE PIONIERILOR AVIATIEI ROMÂNIEI O PUTEȚI GĂSI LA MUZEUL AVIATIC PUCIOASA GENERAL COSMONAUT DUMITRU PRUNARIU SAU LA TOATE FORURILE AVIAȚIEI ROMÂNE.

Close Menu